De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery
Zet nu de eerste stap
op weg naar een
continuïteitsplan
en bel!

BEGRIPPEN

BedrijfsContinuïteitsplan (BCP)

Document of verzameling documenten met alle gegevens om bij een ramp de bedrijfskritische functies van een organisatie te behouden of zo snel als mogelijk te herstellen. Het beschrijft hoe uw organisatie zal reageren op onverwachte voorvallen en calamiteiten, en bevat een reeks voorzorgsmaatregelen en procedures die garanderen dat de organisatie haar kernactiviteiten kan behouden, of ze zo snel mogelijk weer kan opstarten.

Business Impact Analysis (BIA)

Analyse van alle bedrijfskritische functies en het effect dat een specifiek incident erop kan hebben.

Calamiteit

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp, een zeer ernstig incident of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige materiële- en/of gevolgschade kan veroorzaken door uitval van infrastructuur (transport en opslag, communicatie, regelsystemen, energie, drinkwater, waterhuishouding) of door uitval van bijzondere voorzieningen (op gebied van verzorging, sturing en controle, handhaving).

Calamiteitenplan (BCP)

Hierin wordt vastgelegd hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Een organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben volgens Artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet.

ISO 9000

De ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO instituut die vastleggen hoe een organisatie haar kwaliteit kan waarborgen. Wanneer een organisatie volgens de ISO 9000-normen werkt, kan zij een certificaat aanvragen dat dit bewijst. Bij een gecertificeerde organisatie komt er regelmatig iemand van het certificeringsbureau langs om via een zogenaamde audit vast te stellen of de organisatie inderdaad nog aan de eisen voldoet. De ISO 9000-serie bestaat uit de volgende standaarden:
  • ISO 9000:2005 - Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en definities
  • ISO 9001:2008 - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
  • ISO 9004 - Richtlijnen voor prestatieverbeteringen
  • ISO 19011:2002 - Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsysteemaudits
    De standaarden ISO 9002 en ISO 9003 zijn in de 2000 versie van ISO 9001 vervallen.

    ISO/IEC 27001(BS7799/2):2005 standaard

    Dit is een ISO standaard voor informatiebeveiliging, gepubliceerd in oktober 2005. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.